Absolutorium

Vzdělávání ve vzdělávacích programech Multimediální tvorbaDesign interiérů a zahrad, Průmyslový a produktový design se ukončuje absolutoriem. Jeho obsah a organizace se řídí vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Absolutorium může vykonat student, který úspěšně ukončil všechny povinné a minimálně dva povinně volitelné předměty (**) a zároveň získal minimálně 180 kreditů. Před zahájením, konáním absolutoria, neprobíhá výuka studenta posledního ročníku v rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.

Absolutorium se skládá ze zkoušky z předmětů:

Multimediální tvorba

Anglický jazyk,

Dějiny umění,

Multimediální tvorba,

Grafický design a z obhajoby absolventské práce.

Design interiérů a zahrad

Anglický jazyk,

Dějiny umění,

Design interiéru,

Design zahrad a z obhajoby absolventské práce.

Průmyslový a produktový design

Anglický jazyk,

Dějiny umění,

Produktový design,

Konstrukce v navrhování a z obhajoby absolventské práce.

Součástí absolutoria je absolventská práce a její obhajoba. Cílem absolventské práce je ověření získaných odborných znalostí a dovedností, které student získal v průběhu vzdělávání a zároveň schopnost studenta využít tyto vědomosti a dovednosti při realizaci konkrétního projektu. Písemné zadání absolventské práce s uvedením tématu a jména vedoucího práce obdrží student v pátém období.

Na základě úspěšného absolutoria získá absolvent označení DiS. – diplomovaný specialista, který se uvádí za jménem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny