Předměty

Obor Multimediální studia 

Povinné předměty:

Anglický jazyk*

Předmět si dává za cíl kultivovat celkový osobní projev studenta, chování a vystupování v multikulturním prostředí, usnadnit přístup k informacím, a tím umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí a zapojení se do činnosti v mezinárodním týmu.

Dějiny umění*

Cílem předmětu je poskytnout studentům maximum poznatků, které jim umožní orientaci v základních oborech výtvarné kultury. Cíle budou postupně naplňovány ve třech ročnících s důrazem na získání hlubších teoretických znalostí nejen z oblasti výtvarného umění. Student se nejprve seznámí s minulostí, aby pak lépe dovedl interpretovat současnost a celkově pochopil kulturní vývoj moderní společnosti.

Grafický design*

Vše s důrazem na samostatné tvůrčí myšlení, informační strukturu, smysluplnost, a typografii. Během studia si studenti osvojí správné postupy při tvorbě firemní identity, různých typů tiskovin, knižní, ilustrační tvorby a infografiky; výtvarné a projektové řešení výstav a veletrhů; digitální, animační a webové grafiky; schopnost argumentovat a obhajovat svoji práci. V průběhu studia se naučí pracovat se softwary nezbytnými pro další tvorbu.

Multimediální tvorba*

Vyučující si dávají za cíl naučit studenta ovládat tradiční technologické postupy (základy přípravy audiovizuálního projektu, kamerová příprava, základní svícení scény, střihová skladba, skladba záběru, klíčování). Souběžně studenta seznámit s možnostmi digitální technologie a jejich aplikování v tvůrčím procesu (digitální záznam, digitální střih). Dále prohloubí studentovy znalosti aplikací v rámci video technologií, digitální fotografie a internetu, má předpoklady i vhodné podmínky k tomu, aby se z něj stal zdatný tvůrce v intencích multimediální tvorby. Na výuce se podílejí pedagogové - specialisté a erudovaní externí odborníci s návazností na praxi.

Užitá a reklamní fotografie

Student získá praktickou zkušenost s různými typy fotografických přístrojů, vybavením fotografa, technikami, kompozicí, práci se světlem, perspektivou a proporcemi, barevným spektrem a s různými typy fotografických děl v jejich finální podobě.  Modul má úzkou vazbu na grafický design, webdesign a reklamu. Naučí se pracovat s rozdíly u portrétu, reklamní fotografie, dokumentární fotografie, panoramatická fotografie a makrofotografie.

Kresba

Studenti se zdokonalí v kresbě figury, anatomických studiích, ale především spontánním studiem kresby podle živého modelu 1:1 za použití mnoha různých materiálů.

Počítačová grafika

Na základě získaných znalostí a dovedností bude student umět kreativně pracovat v designérských aplikacích Adobe a ve flashové grafice. Student získá přehled o tiskové (výrobní) technologii a předtiskové přípravě. Je schopen vytvořit finální podobu grafické práce dle užití grafiky.

Webdesign

Předmět nebude zaměřen na pouhou vizuální stránku webu, ale také na všechny další aspekty ovlivňující úspěšnost webu jako je informační struktura, smysluplnost, orientace na webu a intuitivní chování. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky, které jim umožní orientaci v oblasti tvorby webů, on-line aplikací a e-shopů. Studenti projdou celým procesem návrhu webu.

Marketing a reklama

Student se seznámí s plánování marketingových aktivit, s použitím aktuálních forem výzkumu, nových technologií a modelům používaných v rámci komunikačního mixu. Studentu budou poskytnuty ucelené informace o fungování marketingu a reklamy v každodenní praxi každé firmy při propagaci jeho produktů a služeb včetně zacílení na jednotlivé segmenty trhu, různých strategií a přístupů v rámci fungování reklamy.

Komunikace a prezentace

Studenti se seznámí se základy řečnického umění, naučí se využívat svůj řečnický potenciál, rozvíjet se v jazykové oblasti, písemně i mluveným slovem. Naučí se prezentovat, obhajovat a argumentovat. Komunikace je cestou k úspěchu celého života.

Motion design

Osvojením si digitálních technologií a prohloubení dovedností kresby na úroveň komunikačního jazyka, získá student předpoklady i vhodné podmínky k tomu, aby se z něj stal kvalitní tvůrce v intencích oboru motion design. Bude schopen sestavit příběh na základě své myšlenky, i myšlenky zákazníka. Pro zákazníka bude umět připravit projekt ve formě storyboardu, vytvořit myšlenkově nosné animace pro web, reklamní spot, TV formát. Do své práce bude umět vytvořit a zakomponovat titulky, využije autorskou i užitou formu komiksu.

Odborná praxe

Student absolvuje praxi ve firmě, kde vykonává v průběhu své praxe zadanou práci, při které se seznámí nejen s fungováním firmy, ale také s jejím sociokulturním prostředím a zvyklostmi. 

Povinně volitelné předměty:

Ekonomika a podnikání

Cílem předmětu Ekonomika a podnikání je umožnit studentům získat základní poznatky a vědomosti z právního systému ČR, z právních norem pro podnikání se zvláštním ohledem na povinnosti začínajícího podnikatele.

Anglická konverzace

V rámci receptivní řečové dovednosti se studenti zaměří na poslech a čtení s porozuměním, produktivní řečové dovednosti studenti dosáhnou prací na svém ústním a písemném projevu. Dále se studenti se naučí zvládat rozdílné komunikační situace. Zařazena je komunikace s rodilým mluvčím a různé využití techniky i medií.

Seminář k absolventské práci

Seminář je zaměřen na zpracování a přípravu obhajoby absolventské práce před komisí.

Volitelné předměty:

Technologie GD

V předmětu technologie se student seznámí s následujícími okruhy: papír, grafické techniky, barva, materiály, pomůcky a výtvarné prostředky, dřevo, kovy v grafice, textil, sklo, plexisklo, malířské techniky, suroviny, látky používané ve výtvarné tvorbě, polygrafie, tiskové techniky, velkoplošný tisk, polystyren: plasty v reklamě, sazba, typografie, písmo, kniha, současná reklamní tvorba, počítačová grafika, marketing, webové aplikace

Typografie

Cílem vyučovacího předmětu typografie je seznámit studenta s teoretickými pravidly pro práci s písmem, historickými i současnými postupy sazby. Připravit studenta na zvládnutí ucelených typografických úkolů - propagačních, knižních a zvládnutí jednotného propagačního stylu s využitím počítačové technologie.

Německý jazyk

Druhý cizí jazyk je s ohledem na časovou dotaci orientován hlavně na komunikaci a práci s odbornou literaturou, aby si student mohl doplňovat své odborné vzdělání a komunikovat na základní úrovni s kolegy v oboru a to hlavně v osobní rovině.

* předměty absolutoriaMenu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava