Předměty

Společné pro všechny obory

Povinné předměty:

Anglický jazyk* (JA)

Předmět si dává za cíl kultivovat celkový osobní projev studenta, chování a vystupování v multikulturním prostředí, usnadnit přístup k informacím, a tím umožnit vyšší mobilitu absolventa a jeho uplatnění na trhu práce v zahraničí a zapojení se do činnosti v mezinárodním týmu.

Dějiny umění* (DU)

Cílem předmětu je poskytnout studentům maximum poznatků, které jim umožní orientaci v základních oborech výtvarné kultury. Cíle budou postupně naplňovány ve třech ročnících s důrazem na získání hlubších teoretických znalostí nejen z oblasti výtvarného umění. Student se nejprve seznámí s minulostí, aby pak lépe dovedl interpretovat současnost a celkově pochopil kulturní vývoj moderní společnosti.

Užitá a reklamní fotografie (URF)

Student získá praktickou zkušenost s různými typy fotografických přístrojů, vybavením fotografa, technikami, kompozicí, práci se světlem, perspektivou a proporcemi, barevným spektrem a s různými typy fotografických děl v jejich finální podobě.  Modul má úzkou vazbu na grafický design, webdesign a reklamu. Naučí se pracovat s rozdíly u portrétu, reklamní fotografie, dokumentární fotografie, panoramatická fotografie a makrofotografie.

Komunikace a prezentace (KP)

Studenti se seznámí se základy řečnického umění, naučí se využívat svůj řečnický potenciál, rozvíjet se v jazykové oblasti, písemně i mluveným slovem. Naučí se prezentovat, obhajovat a argumentovat. Komunikace je cestou k úspěchu celého života.

Kresba (KR)

Studenti se zdokonalí v kresbě figury, anatomických studiích, ale především spontánním studiem kresby podle živého modelu 1:1 za použití mnoha různých materiálů.

Počítačová grafika (PG)

Na základě získaných znalostí a dovedností bude student umět kreativně pracovat v designérských aplikacích Adobe a ve flashové grafice. Student získá přehled o tiskové (výrobní) technologii a předtiskové přípravě. Je schopen vytvořit finální podobu grafické práce dle užití grafiky.

Odborná praxe (OP)

Student absolvuje praxi ve firmě, kde vykonává v průběhu své praxe zadanou práci, při které se seznámí nejen s fungováním firmy, ale také s jejím sociokulturním prostředím a zvyklostmi.

 

Povinné předměty:  

Obor Multimediální tvorba 

Grafický design* (GD)

Vše s důrazem na samostatné tvůrčí myšlení, informační strukturu, smysluplnost, a typografii. Během studia si studenti osvojí správné postupy při tvorbě firemní identity, různých typů tiskovin, knižní, ilustrační tvorby a infografiky; výtvarné a projektové řešení výstav a veletrhů; digitální, animační a webové grafiky; schopnost argumentovat a obhajovat svoji práci. V průběhu studia se naučí pracovat se softwary nezbytnými pro další tvorbu.

Multimediální tvorba* (MT)

Vyučující si dávají za cíl naučit studenta ovládat tradiční technologické postupy (základy přípravy audiovizuálního projektu, kamerová příprava, základní svícení scény, střihová skladba, skladba záběru, klíčování). Souběžně studenta seznámit s možnostmi digitální technologie a jejich aplikování v tvůrčím procesu (digitální záznam, digitální střih). Dále prohloubí studentovy znalosti aplikací v rámci video technologií, digitální fotografie a internetu, má předpoklady i vhodné podmínky k tomu, aby se z něj stal zdatný tvůrce v intencích multimediální tvorby. Na výuce se podílejí pedagogové - specialisté a erudovaní externí odborníci s návazností na praxi.

Webdesign (WB)

Předmět nebude zaměřen na pouhou vizuální stránku webu, ale také na všechny další aspekty ovlivňující úspěšnost webu jako je informační struktura, smysluplnost, orientace na webu a intuitivní chování. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní poznatky, které jim umožní orientaci v oblasti tvorby webů, on-line aplikací a e-shopů. Studenti projdou celým procesem návrhu webu.

Marketing a reklama (MR)

Student se seznámí s plánování marketingových aktivit, s použitím aktuálních forem výzkumu, nových technologií a modelům používaných v rámci komunikačního mixu. Studentu budou poskytnuty ucelené informace o fungování marketingu a reklamy v každodenní praxi každé firmy při propagaci jeho produktů a služeb včetně zacílení na jednotlivé segmenty trhu, různých strategií a přístupů v rámci fungování reklamy.

Motion design (MD)

Osvojením si digitálních technologií a prohloubení dovedností kresby na úroveň komunikačního jazyka, získá student předpoklady i vhodné podmínky k tomu, aby se z něj stal kvalitní tvůrce v intencích oboru motion design. Bude schopen sestavit příběh na základě své myšlenky, i myšlenky zákazníka. Pro zákazníka bude umět připravit projekt ve formě storyboardu, vytvořit myšlenkově nosné animace pro web, reklamní spot, TV formát. Do své práce bude umět vytvořit a zakomponovat titulky, využije autorskou i užitou formu komiksu.

 

Volitelné předměty pro Multimediální tvorbu:

Technologie grafického designu (TGD)

V předmětu technologie se student seznámí s následujícími okruhy: papír, grafické techniky, barva, materiály, pomůcky a výtvarné prostředky, dřevo, kovy v grafice, textil, sklo, plexisklo, malířské techniky, suroviny, látky používané ve výtvarné tvorbě, polygrafie, tiskové techniky, velkoplošný tisk, polystyren: plasty v reklamě, sazba, typografie, písmo, kniha, současná reklamní tvorba, počítačová grafika, marketing, webové aplikace

Typografie (TY)

Cílem vyučovacího předmětu typografie je seznámit studenta s teoretickými pravidly pro práci s písmem, historickými i současnými postupy sazby. Připravit studenta na zvládnutí ucelených typografických úkolů - propagačních, knižních a zvládnutí jednotného propagačního stylu s využitím počítačové technologie.

  

Povinné předměty:

Obor Design interiérů a zahrad 

Design interiéru* (DI)

Studium je orientované na práci profesionálního interiérového designéra. Student se naučí orientovat v oblasti interiérového a nábytkového designu. Pomocí technologických postupů a moderních technologií se naučí realizovat celou zakázku od jednání se zákazníkem přes navržení konceptu, po konečnou vizualizaci a realizaci díla s ohledem na efektivní a ekonomické řešení. Student bude po absolvování studia připraven na samostatnou činnost interiérového designéra.

Design zahrad* (NZ)

V průběhu studia bude kladen důraz na samostatnost studenta při tvorbě návrhu zahrady a to s ohledem na umístění pozemku, návaznosti na interiér domu a požadavky zadavatele. Vytvoření návrhu zahrady bude zpracováváno jak kresebně tak v počítačových programech. Student bude umět na místě načrtnout požadované změny, které následně bude moci zpracovat v 3D programu počítačového navrhování. Výstupem bude kompletní návrh zahrady včetně rozpočtu a potřebné dokumentace.

Sociologie a dějiny bydlení (SDB)

Předmět propojuje odborné předměty s ohledem na vývoj bydlení, design, estetiku, historii a architekturu. Rovněž se orientuje na sociologickou problematiku vývoje lidských sídlišť. V rámci předmětu bude student navštěvovat muzea, výstavy designu a řemesel. 

Nauka o materiálu a technologie 1 (NMT1)

Student bude seznámen s nejčastěji používanými materiály a polotovary, které jsou v dané době k dispozici a je možno jimi zařídit interiér s ohledem na jejich funkčnost, materiálovou podstatu, možnosti zpracování a povrchových úprav.

Nauka o materiálu a technologie 2 (NMT2)

Obsah předmětu prohloubí studentovy znalosti o materiálech a možnostech jeho zpracování s ohledem na různé styly a kombinace v interiérech a návazných exteriérech projektu včetně textilních prvků, rostlin s ohledem na celkový koncept.

Ergonomie (ER)

Student bude seznámen s důležitostí ergonomie v běžném životě, s ohledem na zásady navrhování nábytku, v souladu s bezpečností a estetikou.

 

Volitelné předměty pro Design interiérů a zahrad

Technické kreslení a deskriptivní geometrie (TKD)

Student se v rámci přednášek a cvičení seznámí se základními způsoby konstrukce součástí, vytvoření technické dokumentace a prostorového zobrazování. Bude seznámen se základními prvky technické dokumentace, Mongeovou projekcí. axonometrií, vlastnostmi geometrických křivek a ploch.

Technologie interiérového designu (TID)

Student se seznámí s používanými materiály a surovinami pro produktovou a průmyslovou výrobu a základními technologickými postupy jednotlivých typů výrobků. Zároveň si prohloubí znalosti deskriptivy, geometrie a naučí se zpracovat a vytvořit technickou dokumentaci.

 

Povinné předměty:  

Obor Průmyslový a produktový design

Produktový design* (PD)

Předmět je zaměřen na rozšíření designérských znalostí studenta v oblasti tradičních, současných i hight-tech technologiích a návrhářských procesů. Naučí se vstupní uživatelsko-inspirační rešerše k lepšímu nastudování dané problematiky, také profesionální techniky designerské kresby. Dále naváže softwarovými 3d modely, vizualizací a technickými výkresy. Předmět je jeden ze stěžejních vyučovacích předmětů, proto formy a metody výuky jsou velmi různorodé (teoretické a hlavně praktické), ale vždy co nejefektivněji přizpůsobeny na dané projektové zadání.

Konstrukce v navrhování * (KN)

Studiem předmětu student získá přehled o vývoji konstrukce plošných entit, tvorbě ploch různými způsoby. Polohování objektů v prostoru 3D a barevných a materiálových vlastnostech objektů. Naučí se vytvářet a rekonstruovat objekty ve 3D, získá znalosti v oblasti rastrů, dělení ploch, mapování objektů a tvorby vizualizací

Technologie a materiály (TEM)

Studiem předmětu student získá přehled o teorii, vnitřní stavbě a vlastnostech kovů, slitin, neželezných kovů a kompozitech. Seznámí se s konstrukční keramikou, polymery, kompozity a supermateriály, včetně jejich degradace. Student zároveň získá informace o termodynamice, kinetice, tuhnutí a krystalizaci.

Modelování (MO)

Obsahem předmětu jsou základy vyvážené proporčnosti, výtvarné kompozice a estetiky, geometrických a optických vztahů. Osvojení teoretických a praktických dovedností plastického zpracovávání různorodých tvarů a jejich vzájemných souvislostí.

Dějiny designu a užitného umění (DD)

Předmět se zabývá vývojem designu od historických počátků po vývoj moderních metod a tendencí  designu od druhé poloviny 20. století až po současnost. Získá tak přehled o vývoji designu a užitém umění v širším kontextu.

Technická mechanika (TM)

Cílem předmětu je seznámit studenta s pohybem těles z hlediska kinematiky a dynamiky.

Ergonomie (ER)

Student bude seznámen s důležitostí ergonomie v běžném životě, s ohledem na zásady navrhování nábytku, v souladu s bezpečností a estetikou.

 

Volitelné předměty pro Průmyslový a produktový design

Technické kreslení a deskriptivní geometrie (TKD)

Základy tohoto předmětu jsou tvořeny ze tří částí: tvorba technických výkresů, zobrazovací metody a geometrie křivek a ploch.

Technologie průmyslového designu (TPD)

 Student se v rámci přednášek seznámí se základními surovinami a materiály používanými pro průmyslovou a produktovou výrobu. Dále bude obeznámen se základní charakteristikou technologických postupů uplatňovaných při výrobě jednotlivých druhů výrobků.

 

Povinně volitelné předměty pro všechny obory:

(Minimálně dva předměty)

Ekonomika a podnikání (EP)

Cílem předmětu Ekonomika a podnikání je umožnit studentům získat základní poznatky a vědomosti z právního systému ČR, z právních norem pro podnikání se zvláštním ohledem na povinnosti začínajícího podnikatele.

Anglická konverzace (AK)

V rámci receptivní řečové dovednosti se studenti zaměří na poslech a čtení s porozuměním, produktivní řečové dovednosti studenti dosáhnou prací na svém ústním a písemném projevu. Dále se studenti se naučí zvládat rozdílné komunikační situace. Zařazena je komunikace s rodilým mluvčím a různé využití techniky i medií.

Seminář k absolventské práci (SEM)

Seminář je zaměřen na zpracování a přípravu obhajoby absolventské práce před komisí.

 

Volitelný předmět pro všechny obory:

Německý jazyk (NJ)

Druhý cizí jazyk je s ohledem na časovou dotaci orientován hlavně na komunikaci a práci s odbornou literaturou, aby si student mohl doplňovat své odborné vzdělání a komunikovat na základní úrovni s kolegy v oboru a to hlavně v osobní rovině.

 Menu:


 

Copyright AVEART Střední soukromá umělecká škola a základní umělecká škola Ostrava

Školní
noviny